คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้อก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

คู่มือสำหรับประชาชน

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน.pdf ขนาด 248.19 KB
ดาวน์โหลด