ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ไฟล์: ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-2547.pdf ขนาด 1,457.96 KB
ดาวน์โหลด
2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)
ไฟล์: ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-2554.pdf ขนาด 354.61 KB
ดาวน์โหลด
3
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์: พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf ขนาด 286.74 KB
ดาวน์โหลด
4
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ไฟล์: พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2562.pdf ขนาด 378.00 KB
ดาวน์โหลด
5
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ไฟล์: พ.ร.บ.เทศบาล-พ.pdf ขนาด 186.14 KB
ดาวน์โหลด
6
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
ไฟล์: พ.ร.บ.เทศบาล-พ.ศ.2496.pdf ขนาด 305.90 KB
ดาวน์โหลด
7
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ไฟล์: พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น.pdf ขนาด 159.87 KB
ดาวน์โหลด
8
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ไฟล์: พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562.pdf ขนาด 1,292.37 KB
ดาวน์โหลด
9
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2532
ไฟล์: พ.ร.บ.รักษาความสะอาด.pdf ขนาด 141.27 KB
ดาวน์โหลด
10
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไฟล์: พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558.pdf ขนาด 88.08 KB
ดาวน์โหลด
11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน-1.pdf ขนาด 540.91 KB
ดาวน์โหลด
12
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2563.pdf ขนาด 102.98 KB
ดาวน์โหลด
13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
ไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พ.ศ.2552.pdf ขนาด 55.93 KB
ดาวน์โหลด
14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
ไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พ.ศ.2562.pdf ขนาด 96.63 KB
ดาวน์โหลด
15
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563
ไฟล์: หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ.ศ.2563.pdf ขนาด 4,550.09 KB
ดาวน์โหลด

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

162
วันนี้
3,798
เดือนนี้
132,555
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด