บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปีพ.ศ.2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปีพ.ศ.2565

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 พ.ศ.2565
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1-พ.ศ.2565.pdf ขนาด 10,758.21 KB
ดาวน์โหลด
2
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ไฟล์: บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1-ครั้งที่-2-พ.ศ.2565.pdf ขนาด 8,332.52 KB
ดาวน์โหลด
3
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่-1-ครั้งที่-1-พ.ศ.2565.pdf ขนาด 17,467.25 KB
ดาวน์โหลด
4
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2565
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3-ครั้งที่1-พ.ศ.2565.pdf ขนาด 16,913.96 KB
ดาวน์โหลด
5
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่-3-ครั้งที่-2.pdf ขนาด 18,878.65 KB
ดาวน์โหลด
6
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1.pdf ขนาด 45,967.19 KB
ดาวน์โหลด
7
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่2
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่-2-ครัง้ที่-2.pdf ขนาด 6,216.08 KB
ดาวน์โหลด