ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลพนมไพรได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน การโอนงบประมารไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายอำเภอพนมไพรปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งที่ 3678/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลพนมไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

line_album_2262023-%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ประกาศอำเภอพนมไพร เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่2
ไฟล์: หนังสืออนุญาตเปิดวิ.pdf ขนาด 1,469.29 KB
ดาวน์โหลด
2
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1(สมาชิก)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1สมาชิก.pdf ขนาด 727.58 KB
ดาวน์โหลด
3
เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1(ผู้บริหาร)(ผู้บริหาร)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2-ครั้งที่1ผู้บริหาร.pdf ขนาด 806.99 KB
ดาวน์โหลด
4
เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1(ผู้นำชุมชน)
ไฟล์: เชิญประชุมเข้าร่วมสังเกตุการณ์ผู้นำชุมชน.pdf ขนาด 723.08 KB
ดาวน์โหลด
5
เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1(พนักงาน)
ไฟล์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญวมัยที่2-พนักงาน.pdf ขนาด 561.56 KB
ดาวน์โหลด
6
ระเบียบวาระการประชุม
ไฟล์: ระเบียบวาระการประชุม.pdf ขนาด 1,140.47 KB
ดาวน์โหลด
7
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1.pdf ขนาด 45,967.19 KB
ดาวน์โหลด
8
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่-2-ครัง้ที่-2.pdf ขนาด 6,216.08 KB
ดาวน์โหลด