ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการฝึกอบรม