เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ได้เป็นประธานในการประชุม การกำหนดมาตรการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีมาตรฐานทางจริยธรรมและมีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการไม่ยอมรับการทุจริตยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมาตรการที่เน้นย้ำและปฏิบัติคือ นโยบายการไม่รับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายไชพร แซ่ต่าง นางมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรี นายเชิดชาย สังสนา ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพนมไพร ทั้งนี้ประธานในพิธีได้กำหนดให้สำนักปลัดเทศบาลผู้รับผิดชอบมาตรการ รายงานผลการดำเนินมาตรการเป็นรายไตรมาตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรไม่ที่ทนต่อการทุจริตมีความโปร่งใส อย่างยั่งยืน
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565   View : 371