เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางยุพา บุญทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น


นางอรุณรัตน์ บุญพรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


จ่าสิบเอกสกลเดช ลาพานิช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นายกิติกรณ์ คำสวาสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นางสุภี แสงสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นางสาวกาญจเนศ สุขอำนวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นายสมพร สัตตนันท์
คนงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นายอภิชาติ กุลภา
คนงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110