เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายทินกร พันธโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร
เบอร์โทร : 0897114788


นางมารศรี คันธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร
เบอร์โทร : 0892747488


นายไชยพร แซ่ต่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร
เบอร์โทร : 0862228333


นายอนุชา อนุพรวิเศษ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0973249549


นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 0827400826