เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายพรชัย นามสีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายพรชัย นามสีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นางกมลรัตน์ แสนอาบัตร
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายกิตติศักดิ์ ผันผาย
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายกำแพง รัตนเถรา
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นางวิไลวรรณ ระโยธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายประสพ รัตตะนะภักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายสมหมาย ระโยธี
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายวันชัย เนตรวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายนิพนธ์ ผจญ
คนงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายแสงระวี รัตนเถรา
คนงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


ว่าง
คนงาน
เบอร์โทร : -


นางจันท์แดง รัตนเถรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายสมคิด อุทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายสุลิต เสนาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายอุดม ดงงาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นางเครือวัลย์ รัตนเถรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายจักรพงษ์ วงค์ณรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นางวิไลลักษณ์ อภัยสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นายบุญทัน จันทร์บุญเรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111