เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลพนมไพร


วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส การศึกษาไกลก้าวหน้า”
 

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

  1. ให้มีและปรับปรุง บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
  2. รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. การสาธารณสุขและการอนามัยครอบครัว
  4. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
  5. ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการสังคมสงเคราะห์
  7. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  8. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดทั้งกิจการตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนด

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566   View : 1272