เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายเชิดชาย สังสนา
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 086-2190621


นายศรายุทธ อิทธิภักดิ์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 084-3916980


นายคำหล้า สีหะบุตร
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-5789418


พันโทสมพงษ์ เศวตกุญชร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 082-1476527


นายวงเดือน โตไทยะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 088-3144965


นายศุภกร พันธโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 091-8291301


นายศิริศักดิ์ เสาะสมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 081-8734129


นางสาวรวินดา วรกาญจนบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 090-3581377


นายจีรวัฒน์ ดิษฐ์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-4618292


นายชยกร เรืองสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 087-8630819


นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 098-7973997


นายพชร โยคะสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-4699156


นายเชิด วังเนตร
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1978426