เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ลายผ้าหมี่ลายบั้งไฟเอ้


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ลายผ้าหมี่ลายบั้งไฟเอ้การพัฒนาลายผ้าทอมือนั้น มีที่มาลายมาจากลายบั้งไฟโบราณอีสาน และการคิดค้นลายขึ้นใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นลายอีสานอย่างครบถ้วน เช่น ลายกาบแก้วกลิ่นขจร  ลายยาบ ลายกกาบแก้วบัวไข  ลายกาบแก้กลิ่นขจร ลายกาบแก้วเครือคำ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาลวดลายของผ้าทอมือนี้จะกระทำผ่านการออกแบบบนกระดาษที่ตัดเป็นต้นแบบของลาย แล้วต่อลายจนครบผืนบนกระดาษสีให้เห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการมัดหมี่ อันจะช่วยลดความเสียหายอันเกิดจากการนับลำหมี่ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะทำให้ลายผิดเพี้ยนไม่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีฟอกย้อมจากสีธรรมชาติ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลสุขภาวะของคนในชุมชนด้วย ซึ่งกระบวนการฟอกย้อมสีธรรมชาตินั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากการสกัดสารให้สีจากพืชและวัตถุธรรมชาติให้ได้สีที่เข้มข้นที่เหมาะกับการใช้งาน มีการใช้สารเร่งการติดสี (มอร์แดน) เพื่อลดข้อจำกัดของเส้นใยธรรมชาติที่อาจติดสียากให้สามารถติดสีได้ง่ายขึ้น และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลดการตกสีของผ้าที่ย้อม อันเป็นการยืดอายุของสีเมือนำผ้าไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ

ผ้าฝ้ายลายบั้งไฟเอ้ 1 ชุด ประกอบด้วย ผ้าลายบั้งไฟเอ้ ขนาด 2 หลา และผ้าพื้นสีเขียวไพร ขนาด 2 หลา

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565   View : 385