เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบประเมินหรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment(EIT)) จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ดังนี้
หมู่ที่ 1 วันที่ 8 เวลา 09.00 น.- 10.30น. ณ วัดเหนือเกล้ารัตนาราม
หมู่ที่ 2 วันที่ 8 เวลา 10.45 น.- 12.00น. ณ ศูนย์ ศศ.มช.หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 วันที่ 9 เวลา 09.00 น.- 10.00น. ณ ศูนย์ศศ.มช.หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 วันที่ 9 เวลา 10.45 น.- 12.00น. ณ ศูนย์ศศ.มช.หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 วันที่ 10 เวลา 09.00 น.- 10.30น. ณ วัดคุ้มวราราม
หมู่ที่ 6 วันที่ 10 เวลา 10.45 น.- 12.00น. ณ ศาลหลักเมือง
วันที่ : 24 มีนาคม 2566   View : 393