เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ประวัติเทศบาล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประวัติเทศบาล


 
เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีสำนักงานตั้งอยู่ ถนนสายพนมไพร – กิ่งอำเภอหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร เทศบาลตำบลพนมไพร ปรับเป็นขนาดกลางตามมติคณะกรรมการ ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมไพร ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ตำบลพนมไพร
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2566   View : 391