เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ รหัส ทต. 100-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบุญมาจิตจาอุทิศต่อจากถนนประชาอุทิศถึง ถนนพินิจนนทราษฏร์ 14 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุแบบพมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส ทต.483-66-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างจ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร 30 ม.ค. 2567
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและเก็บรักษาพัสดุกองช่าง เทศบาลตำบลพนมไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ โครงการจัดงานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต้นท์ โครงการจัดงานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2567