เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายพรชัย นามสีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 08-17082805


นายพรชัย นามสีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
เบอร์โทร : 08-17082805


นางกมลรัตน์ แสนอาบัตร
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
เบอร์โทร : 08-1799-7333


นายกิตติศักดิ์ ผันผาย
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
เบอร์โทร : 06-4336-9801


นายกำแพง รัตนเถรา
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์โทร : 09-3307-8194


นางวิไลวรรณ ระโยธี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 08-72351431


นายประสพ รัตตะนะภักดิ์
พนักงานประจำรถขยะ


นายสมหมาย ระโยธี
คนงานประจำรถขยะ


นายวันชัย เนตรวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายนิพนธ์ ผจญ
คนงาน


นายแสงระวี รัตนเถรา
คนงาน


ว่าง
คนงาน
เบอร์โทร : -


นางจันท์แดง รัตนเถรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมคิด อุทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุลิต เสนาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอุดม ดงงาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเครือวัลย์ รัตนเถรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจักรพงษ์ วงค์ณรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวิไลลักษณ์ อภัยสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายบุญทัน จันทร์บุญเรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ