เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลพนมไพร
 
ข้อมูลทางกายภาพ
 • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
  เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ “สุขาภิบาล” เป็น “เทศบาล” พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนสายพนมไพร – อำเภอหนองฮี ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6  ตำบลพนมไพร และหมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร บางส่วน
 • ลักษณะภูมิประเทศ
  เทศบาลตำบลพนมไพร มีภูมิประเทศเป็นรูปทรงกระทะคว่ำหรือหลังเต่า
 • ลักษณะภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส
 • ลักษณะของดิน
  ลักษณะของดินในพื้นที่ ส่วนมากเป็นดินทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย บางส่วน ใช้ในการบ้าน เพาะปลูกข้าวและทำสวน

การเมืองการปกครอง
 • เขตการปกครอง
  • ทิศเหนือและทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งหนองแวง (หนองขัว) ตรงฟากตะวันออก ทางไปจังหวัดยโสธร จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของหนองแวง (หนองขัว) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟากเหนือทางไปบ้านดอนพระจันทร์ ตรงสะพานข้ามหนองสม ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
  • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งเหนือของหนองสม หนองศาลา หนองโผล่ และหนองศิลาเลข ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฟากตะวันออกของถนนพินิจนนทราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 520 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
  • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไปตำบลสระแก้ว ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
 • การเลือกตั้ง
  เทศบาลตำบลพนมไพร แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 6 คน รวม ทั้งหมด 12 คน และแบ่งเขตเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็น 1 เขตการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนมไพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2,417 คน จาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 3,474  คน คิดเป็นร้อยละ 70.16 และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น จำนวน 2,416 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,469 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64
 • การคลัง
  รายได้  (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
ปี พ.ศ. จำนวน (บาท)
2547 13,497,080.12
2548 17,133,674.00
2549 15,669,211.96
2550 16,156,864.08
2551 14,342,108.60
2552 14,389,636.72
2553 18,359,202.05
2554 15,303,000.00
2555 18,855,444.40
2556 21,791,434.41
2557 21,798,644.74
2558 23,823,459.91
2559 25,551,468.38
2560 24,559,056.78
2561 25,183,958.29
2562 25,981,560.48
2563 23,228,314.64
 • การดำเนินกิจการพาณิชย์
  เทศบาลตำบลพนมไพร มีการดำเนินกิจการพาณิชย์เพียงอย่างเดียว คือ ตลาดสดของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร เป็นอาคารชั้นเดียว มีแท่นจำหน่ายสินค้า 104 แท่น มีแม่ค้าประจำแท่น 104 ราย และแม่ค้าจร ประมาณ 60 ราย

ประชากร
 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
   
ที่ รายการ ปีปัจจุบัน
(2564)
ปีที่แล้ว
(2563)
2 ปีที่แล้ว
(2562)
1 ประชากรชาย (คน) 2,034 2,042 2,068
2 ประชากรหญิง (คน) 2,134 2,139 2,160
3 รวมประชากร (คน) 4,168 4,181 4,228
4 บ้าน (หลังคาเรือน) 1,790 1,770 1,757
 • ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-5 82 83 165
6-10 101 78 179
11-15 99 190 289
16-20 105 108 213
21-30 308 265 573
31-40 289 259 548
41-50 308 316 624
51-60 341 411 752
61-70 192 278 470
71-80 160 168 328
81-90 48 70 118
91-100 6 8 14
100 ปีขึ้นไป 1 1
รวม 2,039 2,235 4,274
 • จำนวนชุมชน ชุมชนจำนวน 6 ชุมชน จำนวนหลังคาเรือน 1,707 ครัวเรือน ประชากรในชุมชน 4,177 คน
  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564) แยกเป็น
  • ชาย      2,041     คน
  • หญิง    2,135     คน
  • รวม     4,358     คน
 • การประกอบอาชีพของประชากร อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่
  • เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 60
  • อื่นๆ ประมาณร้อยละ 40
 
สภาพสังคม
 • การศึกษา ภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร สามารถแยกระดับการศึกษาได้เป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับก่อนประถมศึกษา รวม 3 แห่ง
   • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    • โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
   • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   • โรงเรียนกมลวิทยา
   • โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์
  • ระดับประถมศึกษา รวม 2 แห่ง
  • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
   • โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 1- 6
  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1- 5
 • การสาธารณสุข โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สส.อ.) จำนวน 1 แห่ง
 • อาชญากรรม
  • สถานีตำรวจภูธรพนมไพร 1 แห่ง
  • สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง
 •  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ต.ค. 25663 – 30 ก.ย. 2564 ) – ครั้ง
  • ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
   คิดเป็นผู้เสียชีวิต – คน บาดเจ็บ – คน ทรัพย์สินมูลค่า – บาท
  • รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
   จุน้ำได้ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2525 ราคา 222,251.-บาท (จากกรมการปกครอง)
  • รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
   • คันที่ 1 จุน้ำได้ 5,000 ลิตร ได้จากกรมการปกครอง เมื่อ ปี พ.ศ. 2536
   • คันที่ 2 จุน้ำได้ 10,000 ลิตร ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
  •  รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
  • รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้ตรวจการณ์) จำนวน 2 คัน
  • รถหน้าตักหลังขุด จำนวน 1 คัน
  • รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
  • เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
  • ถังดับเพลิงเคมี จำนวน 25 ถัง
  • พนักงานดับเพลิงจำนวน 4 คน
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 128 คน
  • การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง
 
ข้อมูลชุมชน
 
หมู่ที่ ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน(หลังคา)
หญิง ชาย รวม
1 คุ้มแก นายสิทธิชัย  จารย์ชะระ 355 356 711 296
2 คุ้มโผ่ นายมานิตย์  พุ่มบัว 376 359 735 294
3 คุ้มศิลาเลข นายสุวรรณ นักลำ 478 458 936 508
4 คุ้มใต้ นางสุกันยา  โตไทยะ 326 316 642 198
5 คุ้มสว่าง นางพรภิรมย์  บุญหงษ์ 259 230 489 150
6 คุ้มกลาง นายอนุชา  คละจิตร 347 327 674 324
รวม   2,141 2,046 4,187 1,770
 

 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2197