เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายคำหล้า สีหะบุตร
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
เบอร์โทร : 08-9578-9418


จ่าเอกสุภัคร พาณิชย์ศิริ
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
เบอร์โทร : 08-9630-9323


นายคณิต สำราญรื่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
เบอร์โทร : 09-8609-7118


นางยุพา บุญทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 08-7542-7426


นายสถิต วงษาซ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
เบอร์โทร : 09-3156-9197


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับต้น


นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร : 09-9382-8936