เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายคำหล้า สีหะบุตร
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 105


จ่าเอกสุภัคร พาณิชย์ศิริ
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 115


นายคณิต สำราญรื่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นางยุพา บุญทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นายสถิต วงษาซ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นายพรชัย นามสีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 111


นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 109