เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 8

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   21 ก.พ. 2565 15
หน้าปก   21 ก.พ. 2565 11
คำนำ   21 ก.พ. 2565 11
สารบัญ   21 ก.พ. 2565 10
ส่วนที่ 2   21 ก.พ. 2565 14
ส่วนที่ 1   21 ก.พ. 2565 10
ส่วนที่ 3   21 ก.พ. 2565 13
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1   21 ก.พ. 2565 14
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2   21 ก.พ. 2565 11
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   21 ก.พ. 2565 11
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4   21 ก.พ. 2565 11
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 5   21 ก.พ. 2565 12
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6   21 ก.พ. 2565 12
ส่วนที่ 3 บัญชีสรุป   21 ก.พ. 2565 10
ส่วนที่ 3 บัญชีครุภัณฑ์   21 ก.พ. 2565 14
บัญชีสรุปครุภัณฑ์   21 ก.พ. 2565 14
ส่วนที่ 5   21 ก.พ. 2565 12