เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 4   25 ธ.ค. 2566 25
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3   5 พ.ย. 2566 13
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2   7 มี.ค. 2566 123
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   23 ก.ค. 2565 117
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   29 มี.ค. 2565 126
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3   16 มี.ค. 2565 113
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2   22 ม.ค. 2564 111
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   22 มี.ค. 2563 120
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   15 มี.ค. 2562 118