เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   27 เม.ย. 2565 98
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล   27 เม.ย. 2565 101
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพนมไพร   21 เม.ย. 2565 94
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   11 เม.ย. 2565 95
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   11 เม.ย. 2565 90
คู่มือการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น   25 มี.ค. 2565 91
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง   25 มี.ค. 2565 93
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   24 มี.ค. 2565 94