เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร : 09-9382-8936


นางลักษณ์คณา กุดเป่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
เบอร์โทร : 09-0283-3593


ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.


นางสาวนิตยา ศรีคำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 08-3453-6623