เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 109


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 109


ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.


นางสาวนิตยา ศรีคำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 109