เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองช่าง


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสถิต วงษาซ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
เบอร์โทร : 09-3156-9197


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น


นายสายันต์ วงษ์วิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 09-5989-4705


นายวรวุธ ทิพย์โพธิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 09-8118-2515


นายสิรวิชญ์ บุญเฉลียว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 09-8649-2377


ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงษ์ ธงศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 06-5413-2195


นางปลี ขันแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 06-6027-2256


นายฐปนรรฆ์ ตันขวัญ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 08-13912586


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายเกรียงศักดิ์ วิลัยสัย
จ้างเหมาบริการ(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)


นายวัชระ ไตรยะสุทธิ์
จ้างเหมาบริการ(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)


นายภุชพงษ์ อยู่คง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานวิศวกรรมโยธา)