เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสถิต วงษาซ้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น


นายสายันต์ วงษ์วิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นายวรวุธ ทิพย์โพธิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นายสิรวิชญ์ บุญเฉลียว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงษ์ ธงศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นางปลี ขันแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นายฐปนรรฆ์ ตันขวัญ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นายเกรียงศักดิ์ วิลัยสัย
จ้างเหมาบริการ(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)


นายวัชระ ไตรยะสุทธิ์
จ้างเหมาบริการ(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)


นายภุชพงษ์ อยู่คง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานวิศวกรรมโยธา)
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112