เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

สำนักปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นายคณิต สำราญรื่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
เบอร์โทร : 08-9711-4788


นางสาวสุรัตดา คำสืบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
เบอร์โทร : 08-9711-4788


นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทร : 09-6382-3228


นายสมจิตร เดียงสา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 06-2330-9435


นางสาวอรอนงค์ เฮ้าประมงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 08-0241-4697


นายณัฐดนัย สุขสำราญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 08-3377-2592


นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสุทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์โทร : 09-9030-6746


นางสาวศรัลรัตน์ คัทธจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 06-4292-2939


นายศุภวัตร นามบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 08-6232-9401


สิบเอกมังกร เนตรวงศ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
เบอร์โทร : 08-8442-2989


นายคมศักดิ์ ผิวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 08-9274-7488


นางสาวอภัสรา อิสิสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 09-9886-5707


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายเชษฐ์ สังสนา
พนักงานดับเพลิง


นายอุทิตย์ ระโยธี
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 06-4057-1760


นายสำราญ สัตนันท์
พนักงานดับเพลิง


ว่าง
พนักงานดับเพลิง


นายบุญสม ป้องเขต
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบุญ วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมคิด หอมพะวงค์
คนสวน


นางสุภาภรณ์ ศิริวัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสุริวรรณ อุทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางปราณี นักลำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณรงค์ฤทธิ์ กุชโร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายคมสันติ์ เนตรวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายปกรณ์ บึงใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกล้าหาญ ผดุงรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายประพันธ์พงษ์ สุขกวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายคำดี ชานาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภักดี ด่านซ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ