เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

สำนักปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นายคณิต สำราญรื่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นางสาวสุรัตดา คำสืบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทร : 09-6382-3228


นายสมจิตร เดียงสา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นายณัฐดนัย สุขสำราญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสุทธิ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์โทร : 09-9030-6746


นางสาวศรัลรัตน์ คัทธจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นายศุภวัตร นามบุญเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


สิบเอกมังกร เนตรวงศ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายคมศักดิ์ ผิวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นางสาวอภัสรา อิสิสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายโชคชัย สายเชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายเชษฐ์ สังสนา
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายอุทิตย์ ระโยธี
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายสำราญ สัตนันท์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 110


นายกล้าหาญ ผดุงรัตน์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายบุญสม ป้องเขต
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นายสมบุญ วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


ว่าง
คนสวน


นางสุภาภรณ์ ศิริวัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 112


นางสุริวรรณ อุทก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นางปราณี นักลำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 107


นายณรงค์ฤทธิ์ กุชโร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายคมสันติ์ เนตรวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายปกรณ์ บึงใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายประพันธ์พงษ์ สุขกวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116


นายคำดี ชานาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0-4359-1221 ต่อ 116