เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 7

รายงานประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพนมไพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566   26 มิ.ย. 2566 99
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ.2565   20 มิ.ย. 2566 102
บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2566   16 มิ.ย. 2566 101
บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปีพ.ศ.2565   16 มิ.ย. 2566 100
บันทึกรายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564   16 มิ.ย. 2566 120
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567   2 มี.ค. 2566 100
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   28 ก.ย. 2565 100
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565   1 ก.ย. 2565 102
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566   2 มี.ค. 2565 99
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565   31 ม.ค. 2565 99