เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 6

รายงานประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพนมไพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566   26 มิ.ย. 2566 143
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ.2565   20 มิ.ย. 2566 150
บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2566   16 มิ.ย. 2566 153
บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปีพ.ศ.2565   16 มิ.ย. 2566 149
บันทึกรายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564   16 มิ.ย. 2566 176
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567   2 มี.ค. 2566 149
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   28 ก.ย. 2565 153
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565   1 ก.ย. 2565 150
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566   2 มี.ค. 2565 145
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565   31 ม.ค. 2565 150