เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 3

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   5 พ.ย. 2566 124
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   5 ต.ค. 2566 67
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   5 ต.ค. 2566 75
คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   14 มี.ค. 2566 165
ลงทะเบียนผู้พิการ   18 เม.ย. 2565 160
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563   24 มี.ค. 2565 160
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558   1 ต.ค. 2564 165