เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย.....

24 มี.ค. 2566 384