เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567  เวลา 15.00 น.- 17.00 น. สำนักปลัดเทศบาลได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามแบบว.....

2 เม.ย. 2567 104
กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2566 เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิ.....

22 ธ.ค. 2566 80
การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย.....

24 มี.ค. 2566 507