เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567   27 ต.ค. 2566 32
แบบฟอร์มการรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 เม.ย. 2566 79
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   3 เม.ย. 2566 230
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565   27 มี.ค. 2566 80
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   10 พ.ย. 2565 62
ประกาศหลักเกณฑ์การลา   10 พ.ย. 2565 84
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   10 พ.ย. 2565 213
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   10 ต.ค. 2565 61
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 ต.ค. 2565 70
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ต.ค. 2565 70
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   3 ต.ค. 2565 67
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   3 ต.ค. 2565 215
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   3 ต.ค. 2565 219
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   13 เม.ย. 2565 221
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพนมไพร   13 เม.ย. 2565 64
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 68