เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 131

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แบบฟอร์มการรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 เม.ย. 2566 34
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   3 เม.ย. 2566 184
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565   27 มี.ค. 2566 28
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   10 พ.ย. 2565 25
ประกาศหลักเกณฑ์การลา   10 พ.ย. 2565 27
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   10 พ.ย. 2565 176
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   10 ต.ค. 2565 27
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 ต.ค. 2565 26
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ต.ค. 2565 25
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   3 ต.ค. 2565 29
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   3 ต.ค. 2565 179
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   3 ต.ค. 2565 180
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   13 เม.ย. 2565 181
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพนมไพร   13 เม.ย. 2565 26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 27