เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

คำสั่ง


ออนไลน์ : 10

คำสั่ง วันที่ โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567   26 ต.ค. 2566 481
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย   26 ต.ค. 2566 470
แต่งตั้ง พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   26 ต.ค. 2566 474
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   26 ต.ค. 2566 462
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567   26 ต.ค. 2566 466
คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   24 มี.ค. 2566 259
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   24 มี.ค. 2566 267
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพนมไพร   23 มี.ค. 2566 32
คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   21 มี.ค. 2566 32
คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร ที่ 819 /2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566   7 พ.ย. 2565 32
คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร ที่ 820/2565 เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566   7 พ.ย. 2565 29
บันทึกการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด   3 พ.ค. 2565 27
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   2 พ.ค. 2565 31
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการกองการศึกษา   2 พ.ค. 2565 28
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง   2 พ.ค. 2565 26
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   2 พ.ค. 2565 32
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด   2 พ.ค. 2565 37